Nowiny Zabrzańskie

Kto odpowiada za smród w Zabrzu?

Udostępnij swoim znajomym:

Kto odpowiada za smród w Zabrzu? Przez wiele miesięcy władze miasta przekonywały, że to wina marszałka województwa śląskiego, który wydał zgodę na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej. Teraz ukazało się oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na temat uciążliwości zapachowych występujących w pobliżu Zakładu Segregacji i Kompostowni, w którym napisano, że kluczowe decyzje podejmowały władze Zabrza. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że oświadczenia podpisał Sławomir Gruszka, obecnie rzecznik marszałka, a wcześniej rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 

Reklama

Oświadczenie

? Najważniejsze kwestie takie jak: miejsce realizacji, jego skala, rodzaj zastosowanej technologii oraz działania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko, zdrowie i komfort życia mieszkańców, w fazie realizacji i eksploatacji określił Prezydenta Zabrza w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

? Należy pokreślić, że decyzja środowiskowa, w przypadku tej instalacji została wydana po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w której obligatoryjnie zapewniony musiał być udział mieszkańców. Pozostałe decyzje z zakresu ochrony środowiska, w tym rozstrzygnięcia wydawane przez Marszałka Województwa Śląskiego, są konsekwencją ww. decyzji środowiskowej. Dotychczas nie wprowadzono regulacji prawnych w zakresie określenia dopuszczalnych poziomów uciążliwości zapachowej. Na tym etapie należałoby te kwestie przeanalizować i ewentualnie rozważyć nałożenie na inwestora konieczności zastosowania działań ograniczających wspomniane wyżej, oddziaływanie uciążliwe dla mieszkańców. Ale na tym właśnie polega w praktyce procedura oceny oddziaływania na środowisko. W toku tej procedury organ, w tym przypadku Prezydent Miasta Zabrze był także zobowiązany do rozważenia różnych wariantów dotyczących lokalizacji instalacji, zastosowanej technologii, dopuszczalnej mocy przerobowej itp.

? Ze względu na możliwość występowania oddziaływania odorowego charakterystycznego dla tego typu instalacji, ich lokalizacja nie powinna sąsiadować z budynkami mieszkalnymi.

Kompetencje w zakresie przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia po kątem dotrzymania warunków określonych w decyzji środowiskowej przypisane są Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zgodnie z art. 136a ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). Organ ten jest uprawniony do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie warunków, wymogów oraz obowiązków ustalonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rzecznik napisał także, że w związku z otrzymanymi pismami z 16 sierpnia 2021 r. oraz 16 września 2021 r. przesłanymi przez Prezydenta Miasta Zabrze, w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z terenu Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F eksploatowanego przez MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Lecha 10 Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań celem wyjaśnienia przedmiotowej sprawy zgodnie z kompetencjami, ponieważ Marszałek Województwa Śląskiego nie ma możliwości podjęcia odpowiednich działań kontrolnych polegających na przeprowadzeniu pomiarów emisji odorów z instalacji celem zidentyfikowania źródeł ich uciążliwości dla mieszkańców. Ponadto w związku z wniesionymi pismami Marszałek Województwa Śląskiego wszczął również postępowanie w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy. W związku z powyższym skierowano do MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu pismo, w sprawie przekazania informacji dotyczących występowania zakłóceń w eksploatacji bądź awarii instalacji eksploatowanych na terenie Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F, które mogłyby mieć wpływ na zwiększoną emisję odorów oraz przekazania informacji o podjętych przez prowadzącego instalację działaniach mających na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych oraz przywróceniu prawidłowego funkcjonowania eksploatowanych instalacji.

Zdaniem rzecznika marszałek nie ma podstaw do cofnięcia koncesji lub ograniczenia pracy zakładu. –Analiza wyników kontroli przeprowadzonych zarówno Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jak i własnych nie dają w chwili obecnej podstaw do wszczęcia postępowania dot. cofnięcia bądź ograniczenia uprawnień wynikających z decyzji udzielonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Marszałek Województwa Śląski jak dotąd nie posiada także dowodów wskazujących, że uciążliwości odorowe przedmiotowej instalacji stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Przesłanką jednoznacznie wskazującą na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi byłoby wydanie na podstawie art. 364 ustawy Prawo ochrony środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska decyzji o wstrzymaniu przedmiotowej działalności.

Sławomir Gruszka

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama