Nowiny Zabrzańskie

Klauzule zawarte w umowach z uczelniami

Udostępnij swoim znajomym:

Zapisałam się na prywatną uczelnię, z którą podpisałam umowę. Niestety, przed rozpoczęciem roku akademickiego musiałam zrezygnować. Złożyłam w rektoracie pisemne oświadczenie o rezygnacji, wpłynęło przed terminem płatności czesnego. Zdziwiłam się, bo niedawno okazało się, że uczelnia nałożyła na mnie karę umowną, w wysokości opłaty za studia. Nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić. Czy jest szansa, aby uniknąć tej płatności?

Adwokat Aleksandra Witeszczak radzi:
Otóż na zasadzie art. 483 i 484 kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości. bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.
Z rozmowy z czytelniczką wynika, iż kara, jaka na nią nałożyła uczelnia jest rażąco wygórowana. Zachodzi także podejrzenie stosowania niedozwolonych klauzul umownych, czyli takich, które kształtują prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumentów. Należy pamiętać, iż w stosunku prawnym łączącym czytelniczkę z uczelnią jest ona konsumentką. Niedozwoloną klauzulę umowną stanowi zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego kara nakładającą na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego. Ocena wysokości nałożonej kary jest uzależniona od wielu czynników. Jednakże należy mieć na względzie, iż faktycznie uczelnia nie poniosła szkody w wysokości w jakiej żąda kary umownej, szczególnie że nie wykonała jeszcze żadnego świadczenia na rzecz czytelniczki. W ewentualnym procesie ma ona zatem duże szanse na znaczne zmniejszenie wysokości kary umownej.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama